EST. 2013 Arsenal FC Official Supporters Club Gothenburg Sweden

Inbjudan till Årsmöte

2020-08-26 Information 0

Du betalande medlem i Arsenal Göteborg, är härmed kallad till årsmöte.

Plats: Cheers. Victoriagatan 10, Göteborg.

Tid: Lördag 26 september kl.13:00

OBS: Endast betalande medlemmar har rösträtt och rätt att närvara på årsmötet.

För att förnya ditt medlemskap: Sätt in 100kr på bankgiro 205-3585 eller swisha till 1232708972 Ange ditt medlemsnummer. Helt nytt medlemskap?  https://arsenalgoteborg.se/medlemskap/

Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Fastställande av röstlängd för mötet
3) Val av protokolljusterare och rösträknare
4) Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
5) Fastställande av dagordning
6) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
7) Revisionsberättelse för verksamhetsåret
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9) Fastställande av medlemsavgifter
10) Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11) Val av ordföranden i föreningen för en tid av 2 år
12) Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
13) Val av revisorer samt suppleanter
14) Val av valberedning
15) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16) Övriga frågor