Kallelse till Årsmötet 2018

Du som är medlem i Arsenal Göteborg, är härmed kallad till årsmöte.

Plats: Cheers. Victoriagatan 10, Göteborg.
Tid: Lördag 15 september kl.13
OBS: Endast betalande medlemmar har rösträtt och rätt att närvara på årsmötet.
För att förnya ditt medlemskap: Sätt in 100kr på bankgiro 205-3585 eller swischa till 123 173 2197. Ange ditt medlemsnummer.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordföranden i föreningen för en tid av 2 år
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
 13. Val av revisorer samt suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor