Inbjudan till Årsmötet 2016

Datum 160910

Tid 13:30 (Lördag före Southampton matchen som har kickoff 16:00)

Plats Cheers

OBS! Endast betalande medlemmar för säsong 2016/2017 äger rösträtt och kan delta.

Medlemskap kan köpa/förnyas i vår shop:

http://arsenalgoteborg.se/sv/products-page/arsenal-goteborg-shopen/

Inkomna motioner (1)

 1. Förslag om stadgeändring för val av övriga ledamöter:

Denna motion föreslås av styrelsen. Hälften av ledamöterna väljs in på en ett års period och andra halvan på en två årsperiod. Detta för att öka stabiliteten och att inte ha en helt ny styrelse varje år.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställandet av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse för verksamheten
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av ordförande för en tid på två år
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år
 13. Val av revisor samt suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor

Välkomna!