Årsmötet 2017

Var: Cheers
När: söndag 17e September
Tid: 1200 (före Chelsea kickoff 1430)
Obs: Endast betalande medlemmar är välkomna till årsmötet. Övriga får vänta i baren tills mötet är klart .

Dagordning för årsmötet:

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Fastsällande av röstlängd för mötet
3) Val av protokolljusterare och rösträknare
4) Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
5) Fastställande av dagordning
6) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret
7) Revisionsberättelse för verksamhetsåret
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9) Fastställande av medlemsavgifter
10) Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
11) Val av ordföranden i föreningen för en tid av 2 år
12) Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
(Hälften väljs varannat år för att hålla stabilitet i styrelsen så inte hela styrelsen byts ut samma säsong )
13) Val av revisorer samt suppleanter
14) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
15) Övriga frågor

Välkomna

Väl mött!